Profil de l’acheteur

————————————–

Дата: 16.05.2016 г.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1070-С01, „ЕВРОГЕЙМС“ ООД с предмет “Доставка на четири броя производствени линии по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Производствена линия за обработка на метали;

Обособена позиция 2. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Производствена линия за производство на стъклопласт;

Обособена позиция 3. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Производствена линия за боядисване;

Обособена позиция 4. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Производствена линия за монтаж, демонтаж и диагностика.

Срок за подаване на оферти – до 12:00 часа на 03.06.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

————————————–

Договор за доставка по ОП 1
Договор за доставка по ОП 2
Договор за доставка по ОП 3
Договор за доставка по ОП 4